Privacyverklaring

Wij houden ons aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken een hoeveelheid persoonsgegevens vanwege onze rol als gevolmachtigd agent, hierbij moet je denken aan jouw naam, de NAW gegevens maar ook jouw e-mailadres als je gekozen heeft voor digitale communicatie. Wij hebben deze gegevens nodig om onze dienstverlening uit te voeren.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij je om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor een aantal doelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, fraudebestrijding of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens verwerken wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Wij delen jouw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afwikkelen van jouw schade of vanwege wettelijke bepalingen.  Hierbij moet je dan bijvoorbeeld denken aan N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd en Rhion Versiegerung AG als risicodragers van het product, Schadeherstelbedrijven, de AFM of DNB of aan de stichting CIS voor het vastleggen van schadedossiers. Wanneer wij gegevens aan anderen geven, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit leggen wij vast in een overeenkomst. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover die nodig zijn voor onze dienstverlening of bewaarplicht. Hoe lang wij persoonsgegevens mogen bewaren, hangt af van het doel waarvoor deze verzameld en verwerkt worden. Zo worden jouw persoonsgegevens die nodig zijn voor een offerte in de regel maar 3 maanden bewaart. De persoonsgegevens die nodig zijn voor een verzekering worden in de regel tussen de 5 en 10 jaar bewaard nadat deze verzekering geëindigd is. Zo worden schadedossiers 5 jaar bewaard maar schadedossiers met letselschade worden 10 jaar bewaard.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms hebben wij bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van je nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezondheidsgegevens of gegevens over een eventueel strafrechtelijk verleden die wij nodig hebben om de aanvraag van een financiële dienst of product te kunnen beoordelen. Deze vragen stellen wij om het verzekeringsrisico goed in te kunnen schatten. Als dit speelt kunt je ons verzoeken om de informatie vertrouwelijk te behandelen door ons Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan per e-mail via privacy@dealerloket.nl of per post via Postbus 6025, 5700 ES te Helmond. Graag op de enveloppe vermelden dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Opname van telefoongesprekken
Wij nemen telefoongesprekken op voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Deze opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

Inzien, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens wij van jouw vastgelegd hebben in te zien, aan te passen, over te dragen of ons te verzoeken deze te laten verwijderen. Wij hebben een speciaal digitaal formulier ontwikkeld die op de website geplaatst is. Als je deze invult zullen wij contact met u opnemen. Uiteraard kun je ons ook schriftelijk hierom verzoeken. Vriendelijk verzoeken wij je om kopie van uw legitimatiebewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) mee te sturen. Zorg er wel voor dat de pasfoto en het BSN nummer (burger service nummer) niet leesbaar zijn.

Heb je vragen of klachten?
Wil je meer weten over jouw rechten of over hoe wij omgaan met jouw privacy? Of heb je andere vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming door het invullen van het digitaal formulier. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij jouw rechten hebben geschonden.